در این بخش مراکز ، مطب ها، آزمایشگاه های همکار ژنتیک در اصفهان جهت آشنایی بیشتر مراجعین گرامی معرفی میگردند.