سندروم بلوم (Bloom’s syndrome) چیست؟

سندروم بلوم (BS) یک اختلال ژنتیکی نادر اتوزومی نهفته است. عقب ماندگی در رشد پیش از تولد شروع می‌شود که به کاهش وزن به هنگام تولد منجر می‌شود و پس از تولد تداوم می‌یابد یماران سندروم بلوم، مستعد بدخیمی‌ها به ویژه لوسمی حاد می‌باشند. مواردی از تومور ویلمز و کارسینویید گزارش شده است.