FISH چیست؟

FISH  روشی است که در آن از کاوشگر های نشاندار شده DNA با رنگ‌ های فلوئورسانس نواحی خاصی در یک کروموزوم را در یک گستره متافازی یا یک هسته انترفازی شناسایی می کنند.

کاربردهای تشخیصی روش FISH در چه مواردی است؟

  • تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی
  • تشخیص پیش از تولد
  • بررسی تغییرات کروموزومی اسپرم
  • بررسی سندروم های زریز حذف
  • بررسی تغییرات کروموزومی در سرطان‌ های خون
  • بررسی تغییرات کروموزومی در تومورهای توپر